Your Cart
Your Wishlist
Lmcation tai tuan le doi moi sang tao whise 2022.0
By 2022-10-21 08:14:49 UTC

LMcation tại tuần lễ đổi mới sáng tạo Whise 2022

Những hình ảnh #LMcation tại sự kiện #WHISE - Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số 2022.

Xin chân thành cảm ơn #BSSC, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Sở Công Thương TP.HCM, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM và Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM đã tổ chức Triển lãm Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số & Hội nghị Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo với sự có mặt của LMcation vào năm nay.